You are currently viewing Praca zdalna (tarcza antykryzysowa 4.0)
Praca zdalna (tarcza antykryzysowa 4.0)

4 czerwca 2020 r. Sejm uchwalił kolejną z tarcz antykryzysowych – ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Dotychczasowe regulacje antykryzysowe dotyczące pracy zdalnej w zasadzie ograniczały się do stwierdzenia, że pracodawca ma możliwość polecenia pracownikowi pracy poza zakładem pracy. Nowa ustawa (tarcza antykryzysowa 4.0) przewiduje m.in. że:

  • wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone, jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy;
  • środki pracy i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę logistyczną zapewnia co do zasady pracodawca. Pracownik wykonujący pracę zdalną może z kolei używać własnych środków pod warunkiem, że umożliwia to poszanowanie i ochronę informacji poufnych i innych tajemnic prawnie chronionych, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa lub danych osobowych, a także informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę;
  • na polecenie pracodawcy, pracownik wykonujący pracę zdalną ma obowiązek prowadzić ewidencję wykonanych czynności, uwzględniającą w szczególności opis tych czynności, a także datę oraz czas ich wykonania;
  • pracodawca może w każdym czasie cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej.