Upadłość konsumencka – oddłużanie, restrukturyzacja

Upadłość konsumencka, procedura sądowa dostępna dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i niezdolnych do spłaty zobowiązań, stała się istotnym rozwiązaniem w polskim prawie, oferując szansę na oddłużanie i nowy start.

Przepisy upadłościowe wymagają, aby dłużnik był niewypłacalny, co oznacza niemożność regulowania należności pieniężnych, wykluczając jednocześnie możliwość bankructwa w wyniku celowego działania dłużnika na szkodę wierzycieli.

Moja kancelaria prawna specjalizuje się w bankructwie konsumenckim oferując pomoc prawną, wspierając dłużników w procesie składania wniosku o upadłość, a także w rekonstrukcji finansowej po zakończeniu postępowania. Takie wsparcie jest kluczowe dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, oferując perspektywę na efektywne oddłużanie i odbudowę stabilności finansowej.

Upadłość konsumencka

Kiedy rozważać upadłość konsumencką?

Rozważenie upadłości konsumenckiej jest decyzją, która powinna być podejmowana po dokładnej analizie sytuacji finansowej. Oto kluczowe warunki, które należy spełniać, aby móc złożyć wniosek o upadłość konsumencką:

 1. Niewypłacalność – Osoba fizyczna musi być niezdolna do spłaty swoich zobowiązań finansowych, co oznacza brak możliwości regulowania bieżących płatności.
 2. Niezawiniona niewypłacalność – Sytuacja finansowa nie może być wynikiem celowego działania lub rażącego niedbalstwa dłużnika.
 3. Brak wcześniejszego umorzenia zobowiązań – Nie można było skorzystać z procedury umorzenia długów w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
 4. Alternatywy dla upadłości – Zanim zdecydujemy się na upadłość, warto rozważyć restrukturyzację zadłużenia czy negocjacje z wierzycielami.
 5. Status prawny wnioskodawcy – Upadłość konsumencka przeznaczona jest dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Byli przedsiębiorcy mogą ubiegać się o upadłość po zakończeniu działalności.

Decyzja o złożeniu wniosku o upadłość konsumencką powinna być poprzedzona konsultacją w zakresie oddłużania, co zapewni zrozumienie wszystkich konsekwencji prawnych i finansowych tego procesu.

Proces składania wniosku o upadłość konsumencką

Przygotowanie dokumentacji – Zanim złożysz wniosek o upadłość konsumencką, musisz zgromadzić wszystkie niezbędne dokumenty. Do wniosku należy dołączyć listę wierzycieli, szczegółowy wykaz aktywów, dochodów oraz wydatków, a także dokumenty potwierdzające zobowiązania finansowe, takie jak umowy kredytowe, orzeczenia sądowe, czy pisma komornicze.

Wypełnienie wniosku – Wniosek o upadłość konsumencką musi zawierać dane osobowe wnioskodawcy, w tym adres zamieszkania, numer PESEL oraz szczegółowy opis sytuacji finansowej, wyjaśniający przyczyny niewypłacalności. Warto również przedstawić propozycję sposobu spłaty długów.

Złożenie wniosku w sądzie – Wniosek należy złożyć w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika. Można to zrobić elektronicznie przez system KRZ lub tradycyjnie, w formie papierowej. Opłata sądowa za złożenie wniosku wynosi 30 PLN.

Procedura sądowa – Po złożeniu wniosku, sąd dokona jego weryfikacji i może zażądać uzupełnienia brakujących informacji. Jeśli wniosek zostanie zaakceptowany, sąd wyznaczy syndyka, który zajmie się zarządzaniem majątkiem dłużnika i procesem spłaty wierzycieli.

Komunikacja z sądem i syndykiem – Po zatwierdzeniu wniosku, dłużnik otrzyma informacje o decyzji sądu oraz danych kontaktowych syndyka. Warto utrzymywać stały kontakt z syndykiem, aby na bieżąco monitorować postęp w procedurze upadłościowej.

Konsekwencje prawne i finansowe upadłości konsumenckiej

Obowiązek złożenia wniosku o upadłość

Obowiązek złożenia wniosku o upadłość konsumencką występuje, gdy dłużnik nie jest w stanie spełnić swoich zobowiązań finansowych, a jego długi znacząco przewyższają zdolność do ich spłaty. W takich sytuacjach, konieczne jest podjęcie kroków prawnych, aby formalnie ogłosić niewypłacalność.

Skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiąże się z szeregiem konsekwencji prawnych i finansowych:

 • likwidacja majątku – syndyk zajmuje się sprzedażą majątku dłużnika w celu spłaty wierzycieli. Do sprzedaży mogą być przeznaczone różne składniki majątkowe, w tym nieruchomości czy pojazdy, z wyłączeniem przedmiotów osobistego użytku,
 • utrata kontroli nad majątkiem – dłużnik traci kontrolę nad swoimi aktywami, które są zarządzane przez syndyka,
 • wpływ na zdolność kredytową – bankructwo konsumenckie negatywnie wpływa na zdolność kredytową dłużnika, co utrudnia uzyskanie nowych pożyczek czy kredytów w przyszłości,
 • ochrona przed egzekucją sądową – po ogłoszeniu upadłości, dłużnik jest chroniony przed egzekucją sądową i postępowaniami prawnymi,
 • realizacja planu spłaty długów – syndyk przygotowuje plan spłaty długów, który jest następnie wdrażany przez sąd. Plan ten zazwyczaj obejmuje tylko niewielką część całkowitego zadłużenia i jest dostosowany do możliwości finansowych dłużnika,
 • umorzenie pozostałych długów – po zakończeniu realizacji planu spłaty, pozostałe długi dłużnika są umarzane.

Wpływ na życie codzienne

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej może również wpłynąć na codzienne życie dłużnika w różnych aspektach:

Trudności w wynajmowaniu nieruchomości – Landlordowie często sprawdzają historię kredytową, co może utrudnić wynajem mieszkania.

Ograniczenia prawne – Bankructwo wiąże się z pewnymi ograniczeniami prawnymi, takimi jak niemożność zajmowania stanowisk zarządczych w firmach czy prowadzenia działalności gospodarczej.

Rejestracja w BIK – Informacja o upadłości konsumenckiej pozostaje w bazie Biura Informacji Kredytowej przez 10 lat od daty ogłoszenia upadłości, co wpływa na decyzje kredytowe.

Życie po upadłości konsumenckiej

Życie po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej otwiera nowe możliwości dla dłużników, umożliwiając im odbudowę życia finansowego bez ciężaru długów z przeszłości. Osoby, które przeszły przez proces upadłości, mają możliwość kontynuowania pracy zawodowej lub nawet założenia nowego biznesu. Pomimo wcześniejszych trudności finansowych, upadłość konsumencka nie zamyka drogi do przedsiębiorczości.

Poszukiwanie zatrudnienia – Dłużnicy mogą aktywnie szukać pracy, co jest kluczowe dla poprawy ich sytuacji finansowej. Proces ten jest wolny od obaw o dawne długi, co psychologicznie może ułatwić skupienie się na przyszłości zawodowej.

Zakładanie nowej działalności – Upadłość nie stanowi przeszkody w zakładaniu nowej firmy, nawet jeśli poprzednie przedsięwzięcie biznesowe zakończyło się niepowodzeniem. To otwiera drogę dla dłużników do ponownego próbowania swoich sił w biznesie, co może być ważnym krokiem w kierunku niezależności finansowej.

Dzięki możliwościom, które niesie życie po upadłości konsumenckiej, osoby te mogą stopniowo odbudowywać swoją stabilność finansową, co jest istotne dla ich długoterminowego dobrostanu.

Pomoc prawna w upadłości konsumenckiej

Adwokat Anna Fiotta-Łęcka, działająca w Skierniewicach i okolicy, oferuje kompleksową obsługę w zakresie restrukturyzacji i postępowań upadłościowych zarówno dla biznesów, jak i osób fizycznych. Zapewnia specjalistyczne porady prawne dotyczące upadłości konsumenckiej. Specjalizuje się w upadłości konsumenckiej, oferując m.in. analizę sytuacji finansowej, profesjonalne wypełnianie wniosków oraz reprezentację w sądzie. Koncentruje się na doradztwie finansowym i prawnym dla osób z dużym zadłużeniem, oferując wsparcie na każdym etapie procesu upadłości, w tym w przygotowaniu dokumentów upadłościowych.

Pytania i odpowiedzi

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą zagrożonym niewypłacalnością lub już niewypłacalnym i chcesz kontynuować działalność gospodarczą, powinieneś rozważyć restrukturyzację. Upadłość ogłasza się tylko w sytuacji, gdy dłużnik jest niewypłacalny i nie ma zamiaru dalej prowadzić firmy.
Upadłość konsumencka nie oznacza automatycznego usunięcia wszystkich długów. W niektórych przypadkach, w ramach procesu upadłościowego, może dojść do ich umorzenia, ale zależy to od spełnienia warunków określonych przez Prawo upadłościowe.
Plan spłaty wierzycieli jest ustalany przez sąd po zakończeniu działań syndyka, który zajmuje się spieniężeniem majątku upadłego, oraz po zatwierdzeniu listy wierzytelności. Sąd ustala czas trwania planu spłaty oraz wysokość miesięcznych wpłat, uwzględniając opinie upadłego, syndyka i wierzycieli.

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej nie zostają umorzone zobowiązania alimentacyjne, zobowiązania z tytułu odszkodowania za chorobę, niezdolność do pracy, kalectwo lub śmierć, długi wynikające z orzeczonych kar grzywny przez sąd oraz obowiązki związane z naprawieniem wyrządzonej szkody.