Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Wózek inwalidzki

Moja działalność obejmuje obsługę spraw dotyczących odszkodowań za wypadki przy pracy, zwrotu kosztów leczenia oraz przyznawania renty związanej z takimi wypadkami.

Poza możliwością uzyskania pomocy z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, poszkodowany ma również prawo do dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia bezpośrednio od swojego pracodawcy.

Odpowiedzialność pracodawcy może mieć różne podstawy, ale w ogólności wymaga udowodnienia, że pracodawca nie zapewnił odpowiednich warunków pracy, co spowodowało wypadek. Odszkodowanie obejmuje wszelkie koszty leczenia oraz ewentualne wydatki na przekwalifikowanie poszkodowanego w przypadku poważnego urazu.

Ustawa wypadkowa ustala podział wypadków przy pracy na cztery grupy – lekki wypadek powodujący niezdolność do pracy nie dłuższą niż 28 dni; ciężki wypadek, który spowodował ciężkie uszkodzenie ciała; wypadek śmiertelny oraz wypadek zbiorowy, gdy w wyniku tego samego zdarzenia, w wypadku ucierpiały przynajmniej dwie osoby.

Odszkodowanie za szkody majątkowe

Szkoda to strata w różnych sferach życia, dzieląca się na majątkową i niemajątkową, zależnie od obszaru dotkniętego uszczerbkiem.

Szkoda majątkowa obejmuje utratę dóbr materialnych, z wyłączeniem osobistych.

W prawie rozróżnia się szkodę rzeczywistą (utrata majątku) i utracone korzyści (utratę możliwości zysku).

Zasada pełnego odszkodowania mówi, że należy zrekompensować cały uszczerbek, ale bez nadmiernego wzbogacenia się poszkodowanego.

Naprawienie szkody może odbyć się poprzez wybór formy odszkodowania przez poszkodowanego lub przywrócenie poprzedniego stanu, chociaż nie zawsze to możliwe.

Aby uzyskać odszkodowanie, konieczne jest ustalenie jego wysokości, co zależy od różnych czynników, takich jak ceny rynkowe i sytuacja poszkodowanego.

Odszkodowanie za śmierć bliskiego – odszkodowanie, zadośćuczynienie, renta

Przykładowo, jeśli w wyniku obrażeń odniesionych w wypadku, pomimo leczenia, doszło do śmierci poszkodowanego, osoba odpowiedzialna za wyrządzone szkody jest zobowiązana do pokrycia kosztów pogrzebu i leczeniem poszkodowanego. Zazwyczaj odpowiedzialnym za naprawienie szkody jest sprawca wypadku lub jego ubezpieczyciel.

Osoba wyznaczona zwraca koszty leczenia oraz wydatki związane z organizacją ceremonii pożegnalnej. Pieniądze te przekazywane są osobie, która faktycznie poniosła koszty, co niekoniecznie musi być członek rodziny zmarłego. Tu istotne będzie dokumentowanie ponoszonych kosztów w postaci paragonów, umów czy faktur.

Rodzina może również mieć uprawnienie do otrzymania rekompensaty za doznaną traumę oraz cierpienie spowodowane zgonem bliskiej osoby, obejmujące zarówno aspekty fizyczne, jak i emocjonalne.

Często krewni mogą starać się o odszkodowanie za utracone wsparcie zarówno finansowe, jak i emocjonalne, które zmarła osoba zapewniała rodzinie.

Jeśli śmierć bliskiej osoby wynikała z działania lub zaniedbania kogoś lub czegoś, na przykład w wyniku wypadku drogowego lub zaniedbania medycznego, rodzina może mieć podstawę do żądania odszkodowania lub nałożenia kary na odpowiedzialną stronę.

Osoba, wobec której zmarły miał obowiązek alimentacyjny, może żądać renty zgodnie z jej potrzebami i możliwościami zarobkowymi i majątkowymi zmarłego – tzw. renta obligatoryjna. Uprawniona do niej jest wyłącznie osoba, w stosunku do której zmarły był zobowiązany do alimentacji. Obowiązek ten wynika z mocy prawa i faktycznego wsparcia finansowego, bez konieczności orzeczenia sądowego.

Osobom bliskim, którym zmarły regularnie i dobrowolnie zapewniał wsparcie finansowe, nawet jeśli nie był do tego zobowiązany prawnie, może przysługiwać renta fakultatywna. Uprawniona do niej jest osoba, której zmarły dobrowolnie zapewniał środki utrzymania, niezależnie od prawnego obowiązku.

Odszkodowanie za błąd medyczny

Operacja

Błąd w sztuce lekarskiej to nieumyślne działanie, zaniedbanie lub zaniechanie pracowników medycznych, które prowadzi do szkody pacjenta. Może to być błąd decyzyjny (diagnostyczny i terapeutyczny), wykonawczy, organizacyjny lub opiniodawczy. Lekarz ponosi odpowiedzialność za błąd tylko wtedy, gdy jest on zawiniony, co ocenia się na podstawie naruszenia zasad wiedzy medycznej oraz braku należytej staranności. Istotny jest również związek przyczynowy między błędem a uszczerbkiem na zdrowiu pacjenta.

Pacjenci poszkodowani przez błędy w sztuce lekarskiej mają prawo do odszkodowania za szkody majątkowe (np. koszty leczenia, leków, rehabilitacji, pozbawienia zarobków) oraz zadośćuczynienia za cierpienie fizyczne i psychiczne.

Roszczenia związane ze szkodami majątkowymi i niemajątkowymi spowodowanymi błędami medycznymi mogą być dochodzone poprzez sądowe postępowanie cywilne lub administracyjne przed Wojewódzkimi Komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Zgłoszenie szkody zazwyczaj poprzedza postępowanie cywilne, a w przypadku braku reakcji placówki medycznej, można zastosować procedurę sądową. Postępowanie przed Wojewódzkimi Komisjami jest szybsze i mniej kosztowne, ale kwoty odszkodowań są ograniczone, więc w przypadku poważnych skutków błędów medycznych lepszym wyborem może być postępowanie sądowe.

Adwokat Skierniewice odszkodowanie

Jeśli szukasz dobrego prawnika, który kompleksowo zajmuje się przeprowadzaniem spraw o uzyskanie odszkodowania – skontaktuj się z nami. Kancelaria Adwokacka Anna Fiotta w Skierniewicach specjalizuje się w sprawach z zakresu Prawa Cywilnego. 

Lokalizacja Kancelarii