Kancelaria Adwokacka Anna Fiotta-Łęcka w Skierniewicach prowadzi sprawy związane z podziałem majątku. Podział majątku z reguły dotyczy kwestii majątkowych obojga małżonków. Polega ona na tym, aby określone składniki majątkowe stały się tylko i wyłącznie własnością jednego, a nie obojga małżonków. Należy również zwrócić uwagę, że podział majątku wspólnego nie jest uzależniony od rozwodu. Może on również nastąpić przed rozwodem, w jego trakcie lub kilka lat po rozwodzie. Zapraszam do kontaktu w ramach pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego, w tym w sprawach dotyczących podziału majątku.

Podział majątku wspólnego

Majątek wspólny powstaje w chwili zawarcia małżeństwa, między dwojgiem ludzi. Małżonkowie mogą jednak zawrzeć umowę majątkową w formie aktu notarialnego, tym samym rozszerzyć wspólność majątkową lub ją rozdzielić. Umowa majątkowa małżeńska może byc zawarta przed zawarciem małżeństwa.

Majątek wspólny obejmuje:

  • wszystkie dobra nabyte w trakcie trwania związku małżeńskiego.
  • dochody z majątku wspólnego oraz majątków osobistych obojga
  • środki zgromadzone w funduszach emerytalnych

Jak sama nazwa wskazuje – na majątek wspólny składa się wszystko, co nie wlicza się w skład majątku osobistego.

Ile kosztuje podział majątku u Adwokata Skierniewice?

Koszt wykonania usługi jaką jest podział majątku zależy od stopnia złożoności sprawy i przewidywanego nakładu pracy. Może zdarzyć się, że adwokat zastosuje przeliczenie godzinowe lub uzależni wysokość wynagrodzenia od ilości rozpraw w sprawie bądź innych podejmowanych czynności. Na koszty związane z sądowym podziałem majątku mogą się składać:

  • wynagrodzenie adwokata,
  • wynagrodzenie biegłego,
  • koszt sprawy sądowej.

Adwokat podział majątku

Jeśli szukasz dobrego adwokata, który z należytą starannością zajmie się podziałem majątku – skontaktuj się z nami. Kancelaria Adwokacka Anna Fiotta-Łęcka w Skierniewicach specjalizuje się w sprawach z zakresu Prawa Rodzinnego.

Odpowiednie wsparcie gdy podział wspólności majątkowej odbywać się będzie w sądzie, w trakcie postępowania rozwodowego jest bardzo ważne. W takim wypadku znajomość przepisów prawa jest wręcz nieodzowna. Oczywiście pełnomocnik profesjonalny może zaproponować podział majątku w drodze umowy pomiędzy stronami. Warto dążyć do takiego rozwiązania. Jest ono łatwiejsze dla obu stron oraz będzie wiązało się z niższymi kosztami.

Lokalizacja Kancelarii